Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

Kraków 23-24 kwietnia 2018.
Warszawa 4-5 czerwca 2018.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym:
1200 zł netto / 1476 zł brutto.
Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):
od 3400 zł netto / 4182 zł brutto za cały trening (do 10 uczestników).

Założenia i cele

Rozwinięcie kompetencji początkujących sprzedawców nieruchomości (agentów, pośredników i pracowników biur deweloperskich) w zakresie skutecznych technik sprzedaży i komunikacji, zarówno ze sprzedającym, jak i kupującym mieszkanie. Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za podejmowanie przez ludzi decyzji o zakupie nieruchomości i pokazanie, jak wpływać na te mechanizmy. Zapoznanie uczestników z zagadnieniem pytań handlowych, zasadami skutecznej prezentacji i podstawowymi technikami argumentacji. Pokazanie, w jaki sposób rozmawiać z klientem o cenie nieruchomości i przećwiczenie technik negocjowania finansowych warunków transakcji.

Szkolenie przeprowadza szkolonego przez kolejne etapy rozmowy sprzedażowej, ukazuje też wstępnie podstawy negocjacji z klientem. Dodatkowo w jego trakcie ćwiczone są metody radzenia sobie z zastrzeżeniami i presją, jaką mogą wywierać zarówno sprzedający, jak i kupujący nieruchomość.

Program szkolenia jest elastyczny – jego elementy mogą być przystosowane do wymagań Zleceniodawcy, stopnia zaawansowania uczestników i zakresu posiadanych przez nich umiejętności. W grupie początkującej może zostać położony większy nacisk na teoretyczne podstawy procesu sprzedaży, podczas gdy grupa zaawansowana skupi się przede wszystkim na czynnym ćwiczeniu wybranych technik sprzedaży nieruchomości.

Dzięki temu, że wszystkie omawiane strategie i techniki są natychmiast utrwalane na drodze ćwiczeń, uczestnicy natychmiast internalizują przyswajane wiadomości i szybko nabywają wprawę w ich wykorzystaniu.

Jeśli Zleceniodawca sobie tego życzy, trening może kończyć się egzaminem. W zależności od woli Zleceniodawcy, egzamin może mieć charakter teoretyczny (test wiedzy przyswojonej w ramach szkolenia) lub praktyczny (np. odbycie przez uczestnika rozmowy sprzedażowej przed kamerą z użyciem wylosowanych technik).

Po zakończeniu treningu uczestnicy otrzymują certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia.

Przebieg treningu i metody pracy

W skład treningu wchodzą krótkie wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. W ramach części praktycznej (60 proc. czasu szkolenia) uczestnicy trenują użycie wybranych technik sprzedaży i negocjacji ceny nieruchomości oraz uczą się, jak praktycznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie rozmowy z klientem zainteresowanym kupnem mieszkania.

Ćwiczenia mają postać rozmów z kupującymi i sprzedającymi, toczonych w parach lub małych grupach. Po zakończeniu każdego z ćwiczeń uczestnicy otrzymują informację zwrotną na temat zaprezentowanych kompetencji sprzedażowych. Jeśli zleceniodawca sobie tego życzy, wybrane rozmowy mogą zostać nagrane i przeanalizowane publicznie na forum grupy.

Plan szkolenia

Przygotowanie agenta nieruchomości

 • Rola planu sprzedaży w pracy agenta nieruchomości.
 • Przygotowanie scenariusza rozmowy z kupującym mieszkanie.
 • Cztery elementy idealnego scenariusza: zaufanie, potrzeba, pomoc, pośpiech. Jak z nich korzystać w trakcie sprzedaży nieruchomości?

Pierwszy kontakt ze sprzedającym nieruchomość

 • Początek rozmowy ze sprzedającym: powitanie i przedstawienie się.
 • Właściwe pierwsze wrażenie: znaczenie wyglądu, mowy ciała, tonu głosu i artykulacji.
 • Mowa ciała i jej rola w nawiązywaniu dobrego kontaktu.
 • Nawiązywanie dobrego kontaktu: jak sprawić, by klient agencji od początku jej zaufał?
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy przekonanie, że znamy się na rzeczy i sprzedamy jego dom.
 • Metody budowania wrażenia kompetencji (wygląd, zachowanie i rekomendacje).

Rozmowa ze sprzedającym na temat warunków współpracy i sugerowanej ceny

 • Zdobywanie informacji poprzez pytania handlowe. Podział i klasyfikacja pytań handlowych.
 • Rozpoznanie oczekiwań finansowych sprzedającego mieszkanie.
 • Techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych interesów rozmówcy. Metody zadawania właściwych pytań sugerujących.
 • Sposoby na przedstawienie sugerowanej prowizji. Techniki negocjowania prowizji.
 • Potwierdzenie warunków przez klienta. Podpisanie umowy.

Marketing mieszkaniowy – gdzie i jak informować o ofercie

 • Ogłoszenia tradycyjne: prasa i witryna agencji.
 • Internet: ogłoszenia na portalach i stronach branżowych.
 • Fora, blogi, portale społecznościowe i marketing wirusowy.

Przygotowanie do rozmów z osobami zainteresowanymi zakupem mieszkania

 • Wstępna identyfikacja możliwych potrzeb potencjalnych nabywców. Dopasowanie strategii komunikacyjnej.
 • Przygotowanie pytań do kupującego.
 • Stworzenie różnych opcji prezentacji oferty. Wybór potencjalnych argumentów.
 • Przygotowanie zestawu odpowiedzi na spodziewane wymówki i obiekcje oglądających nieruchomość.

Telefon od zainteresowanego zakupem lokalu

 • Gdy kupujący dzwoni – początek rozmowy i rola pierwszego wrażenia.
 • Metody odpowiadania na wczesne pytania o cenę i warunki finansowe zakupu.
 • Techniki zamykania rozmowy telefonicznej poprzez umówienie klienta w agencji nieruchomości.

Spotkanie z kupującym: pierwsze 30 sekund rozmowy

 • Początek interakcji: rola pierwszego wrażenia, jakie wywiera agencja nieruchomości i jej pracownicy.
 • Ocena kompetencji agenta nieruchomości: znaczenie wyglądu, mowy ciała, tonu głosu i artykulacji.
 • Trzy klucze do zdobycia zaufania kupującego: podobieństwo, wiarygodność, kompetencja.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w kupującym przekonanie, że jesteśmy po jego stronie.

Potrzeby kupującego

 • Rola etapu potrzeby: dlaczego zanim przejdziesz do prezentacji ofert, musisz poznać potrzeby zainteresowanego zakupem?
 • Identyfikacja potrzeb – metody i techniki.Działania ułatwiające zrozumienie, co kieruje kupującym.
 • Pytania do kupującego, czyli jak zrobić, by zainteresowany sam nam powiedział, czym go możemy przekonać. Podział i klasyfikacja pytań handlowych.
 • Inne techniki ułatwiające dotarcie do rzeczywistych potrzeb rozmówcy.
 • Uświadomienie kupującemu jego (najważniejszych z naszego punktu widzenia) potrzeb. Techniki zadawania właściwych pytań sugerujących.
 • Potwierdzenie potrzeby przez klienta i jego rola w przyszłości.

Prezentacja ofert nieruchomości

 • Nieruchomość jako odpowiedź na wyartykułowaną potrzebę kupującego. Techniki przechodzenia od pytań handlowych do prezentacji oferty.
 • Kolejność prezentacji ofert mieszkaniowych ze względu na cenę i inne warunki.
 • Jak mówić o nieruchomości? Język korzyści i jego użycie w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz typu osobowości kupującego. Jak dostosować argumenty do potrzeb klienta?
 • Pytania do kupującego na temat tego, co sądzi o przedstawionych ofertach. Techniki czytania między wierszami i właściwej interpretacji sygnałów niewerbalnych.
 • Wybór nieruchomości do obejrzenia z klientem. Właściwa sekwencja mieszkań, które pokażemy.

Oglądanie nieruchomości

 • Decyzja co do terminu oglądania mieszkania. O czym trzeba pamiętać, wybierając dzień tygodnia i porę dnia.
 • Wygląd i atmosfera w pokazywanym mieszkaniu – rola stagingu.
 • Prezentacja z właścicielem czy bez – wybór odpowiedniej formuły, w zależności od osobowości i prezencji obu stron transakcji.
 • Zachowanie agenta w trakcie prezentacji mieszkania – jak prowadzić klienta.

Techniki argumentacji w trakcie prezentowania mieszkania

 • Opis nieruchomości – rola języka i przymiotników.
 • Uzasadnianie warunków panujących w mieszkaniu.
 • Techniki obniżania wrażliwości kupującego na negatywne aspekty pokazywanej nieruchomości..
 • Wypowiedzi z ukrytymi założeniami, presupozycje i implikatury w mówieniu o lokalu.
 • Obiekcje kupujących: typowe i nietypowe. Najskuteczniejsze techniki odpierania obiekcji.
 • Pytania precyzujące, gdy kupujący zgłasza zastrzeżenia do cech mieszkania i warunków zakupu.
 • Osobowość nabywcy a przyjmowanie argumentów agenta nieruchomości. Jak dyskutować z klientem, który „wie lepiej”?

Rozmowa o cenie, czyli jak przejść od pomocy do pośpiechu

 • Metody wprowadzania ceny do rozmowy. Co robić, gdy kupujący pyta o cenę za wcześnie.
 • Wysokość oferty początkowej. Techniki redukujące wrażliwość klienta na wysokość ceny.
 • Prawidłowa prezentacja ceny lokalu. Metody przedstawiania ofert handlowych i promocji.
 • Argumentacja w rozmowie o cenach. Uzasadnianie wysokości ceny.
 • Pośredniczenie w dyskusji o cenie między sprzedającym a kupującym. Strategie i techniki mediacji.
 • Techniki obrony przed obiekcjami cenowymi kupującego.

Negocjowanie ceny

 • Negocjacje cenowe. Systematyka, strategie prowadzenia, skuteczne techniki.
 • Wybrane gry, chwyty i sztuczki w negocjacjach. Chwyty “czyste”: argumentacja i kontrargumentacja. Chwyty “brudne”: sylogizmy, techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna.
 • Skuteczne obniżanie ceny – jak to robić, by kupujący nie poczuł się panem sytuacji.
 • „Niska piłka” i inne nieczyste sztuczki.

Finalizowanie transakcji

 • Sygnały gotowości kupującego do podjęcia decyzji o nabyciu nieruchomości. Techniki przyspieszania decyzji zakupowych.
 • Scenariusze finalizowania kontraktu sprzedaży. Dlaczego każdy agent nieruchomości powinien mieć ich kilka? W jakiej kolejności powinny być używane?
 • Techniki perswazyjne w fazie finalizowania kontraktu.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Symulacje rozmów ze sprzedającymi i kupującymi oraz negocjacji, w których agent nieruchomości pośredniczy między stronami. Analiza odegranych symulacji pod względem potencjalnej skuteczności perswazyjnej.