Założenia i cele treningu

Trening wprowadza uczestników – informatyków, inżynierów i innych specjalistów – w zagadnienia związane z tworzeniem i wygłaszaniem prezentacji, której adresatem jest osoba nietechniczna, np. odbiorca usług informatycznych i programistycznych. Uczestnicy dowiedzą się, co to jest pierwsze wrażenie, jak najlepiej wywierać je na osobie bez przygotowania informatycznego, czym różnią się od siebie języki, których używają obie strony, jakie schematy myślowe i komunikacyjne dominują u jednych i drugich, poznają skuteczne narzędzia przezwyciężania tych różnic oraz zobaczą, jak tworzyć zrozumiałe i atrakcyjne dla obu stron prezentacje i przekazy komunikacyjne.

Trening dzieli się na dwie cztero- lub ośmiogodzinne części. W trakcie pierwszej części uczestnicy poznają zasady kompozycji skutecznej prezentacji, dowiedzą się, jak dostosować prezentację do wymagań odbiorcy oraz po jakie środki wyrazu należy sięgać. Ponadto nauczą się radzenia sobie z tremą i stresem w warunkach wystąpienia przed klientem i – last but not least – dowiedzą się, jak formułować przekazy poprawne językowo i atrakcyjne wizualnie.

Drugi etap szkolenia to praktyczny trening wygłoszenia konkretnej prezentacji przed publicznością. Uczestnicy przygotowują własne wystąpienia, skierowane do osób o odmiennym profilu zawodowym, które następnie prezentują publicznie. Wystąpienia takie są nagrywane i następnie ewaluowane w rozmowie z trenerem lub na drodze dyskusji na forum grupy, w trakcie której uczestnik otrzymuje od grupy i trenera informację zwrotną na temat swych mocnych i słabych stron oraz tego, nad czym powinien skupić się w przyszłości.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne. Po zakończonym treningu uczestnikom zostaną rozdane imienne certyfikaty, potwierdzające odbycie szkolenia. W ciągu tygodnia od zakończenia warsztatu uczestnicy mogą otrzymać również własne nagrania z warsztatu.

Plan treningu
CZĘŚĆ I – PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI

Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do projektowania prezentacji?

 • Definicja prezentacji i wystąpienia. Po co ludzie piszą prezentacje? Funkcja prezentacji i jej wpływ na kształt wystąpienia.
 • Prezentacja a autoprezentacja. Zasady i kolejność mówienia o sobie i przedmiocie wystąpienia.
 • Psychologia przyswajania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co musi się znaleźć w atrakcyjnej prezentacji. Analiza audytorium.
 • Osobowość prezentującego i słuchających: jak dopasować przekaz do audytorium.
 • Co klient chce usłyszeć w prezentacji? Co to jest język korzyści i jak nim mówić?
 • Style odbioru informacji. Efekty pierwszeństwa i świeżości. Znaczenie wyróżnienia i powtórzenia.
 • Specyfika przekazywania wiedzy w formie skondensowanej. Krzywa wydajności pracy umysłowej w warunkach wykładu, szkolenia i „zwykłej” prezentacji.

Przygotowanie prezentacji

 • Wybór formy prezentacji (klasyczny wykład, seminarium, pokaz Power Point, nagrania audio i wideo).
 • Dopasowanie form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców przekazu.
 • Tworzenie agendy. Ustalanie punktów prezentacji. Zasady pisania planu wystąpienia.
 • Język prezentowania – czyli korzyści, korzyści i jeszcze raz korzyści.

Prezentacja multimedialna

 • Forma: przygotowanie części wizualnej prezentacji. Tytuł, kolorystyka, użycie multimediów.
 • Treść: co dobrze umieścić w prezentacji. Znaczenie wyodrębnionego początku, rozwinięcia i zamknięcia prezentacji.
 • Jak zaplanować interakcję z publicznością. Techniki zadawania pytań i wyciągania informacji zwrotnych.

Ćwiczenia

 • Przygotowywanie krótkich prezentacji multimedialnych własnego teamu, projektu lub produktu. Uzasadnienie użytych środków.
 • Analiza przygotowanych prezentacji przez prowadzącego i grupę. Wskazanie mocnych i słabych punktów projektów.
CZĘŚĆ II – WYGŁOSZENIE PREZENTACJI

Początek wystąpienia

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie kontaktu z odbiorcami; jak sprawić, by nas słuchali?
 • Techniki wzbudzania zainteresowanie audytorium i przykuwania uwagi słuchaczy.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorcy gotowość do akceptowania tego, co usłyszy.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie autoprezentacji.

Przebieg prezentacji

 • Techniki i środki oratorskie. Jak i co mówić, by być słuchanym w trakcie całej prezentacji?
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Komunikacja werbalna: treść i sposób przekazu.
 • Komunikacja niewerbalna. Panowanie nad mową ciała. Wyraz twarzy i sposób mówienia.
 • Sztuka atrakcyjnej komunikacji. Humor i inne metody uatrakcyjnienia wystąpienia.
 • Zamykanie wystąpienia lub prezentacji. Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków.
 • Część interaktywna: odpowiadanie na pytania i wciąganie odbiorców do dyskusji.

Ćwiczenia praktyczne

 • Prezentacja wybranego projektu przed grupą lub kamerą. Analiza prezentacji (lub nagrania) i informacje zwrotne prowadzącego i pozostałych uczestników na temat jakości zaprezentowanych materiałów i samego wystąpienia.
 • Analiza mocnych stron uczestników oraz obszarów, nad którymi należy pracować. Rekomendacje na temat najlepszych strategii prezentowania.