Cele treningu

Nabycie umiejętności atrakcyjnego i efektywnego reprezentowania swoich racji na sali sądowej. Pokazanie, jak mówić tak, by odbiorcy nie tylko nas rozumieli, ale i przyjmowali nasz punkt widzenia. Nauka budowania argumentacji z wykorzystaniem wiedzy o regułach wpływu społecznego i psychologii motywacji. Opanowanie sposobów obrony przed tremą i stresem towarzyszącym przemawianiu w sytuacji publicznej, jaką jest rozprawa na sali sądowej.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają mocne i słabe strony swego wizerunku i zachowania oraz dowiedzą się, co ewentualnie powinni w nim zmienić i w jaki pracować w przyszłości nad własnym wizerunkiem. Prócz tego dowiedzą się:

 • dlaczego pierwsze wrażenie jest kluczowe dla sukcesu na sali sądowej – i jak sprawić, by było nie tylko najlepsze, ale i jak najlepiej dostosowane do typu osobowości sędziego;
 • w jaki sposób mówić i zachowywać się, by sprawiać wrażenie pewnego siebie i kompetentnego, a jednocześnie nie onieśmielać i nie wzbudzać kompleksów;
 • jak mówić o sytuacjach niewygodnych, o czym i kiedy lepiej milczeć;
 • w jaki sposób mówić, by nie znudzić lub nie zrazić sędziego i w jaki sposób dopasować zawartość komunikatu do jego oczekiwań.

Metody pracy

Warsztat składa się z części teoretycznej (wykłady w przystępny sposób omawiające wskazane zagadnienia) i praktycznej (prezentacje przed kamerą, w trakcie których uczestnicy mają szansę zastosować i utrwalić wiedzę zdobytą w trakcie wykładu). Ćwiczenia praktyczne zajmują ok. 70 proc. czasu przewidzianego na szkolenie.

W czasie ćwiczeń uczestnicy poznają techniki skutecznego radzenia sobie z problemami, które mogą pojawić się w sytuacji wystąpienia publicznego: tremą, stresem, trudnymi pytaniami sędziego, wreszcie nieprzewidywalnym zachowaniem osób reprezentowanych lub świadków. Każde ćwiczenie kończy analiza wystąpień uczestników i następujące po niej rekomendacje prowadzącego i innych członków grupy.

Plan szkolenia

Teoria i praktyka wystąpienia publicznego – podstawowe założenia

 • Co to jest wystąpienie publiczne? Klasyfikacja wystąpień ze względu na rolę, wagę i sytuację.
 • Wystąpienia publiczne jako element pracy adwokata. Specyfika i rola wystąpień na sali sądowej.
 • Wystąpienie jako autoprezentacja adwokata. Składniki skutecznej autoprezentacji. Strategie prezentowania własnej osoby w zależności od potrzeb i oczekiwań audytorium.
 • Wystąpienie w sądzie jako zabieg perswazyjny, obliczony na przekonanie sędziego do własnych racji. Znaczenie technik wywierania wpływu.
Elementy skutecznego wystąpienia

Język ciała i sygnały niewerbalne

 • Czynniki pozajęzykowe wpływające na przekaz i odbiór wypowiedzi: typ sytuacji, kanał wzrokowy i słuchowy; język ciała, cechy głosu.
 • Sygnały wizualne: wygląd, strój, sposób bycia i ich rola w odbiorze tego co mówimy.
 • Kontakt wzrokowy, postawa ciała i sposoby ich kontrolowania. Sygnały dominacji i podporządkowania.
 • Mowa ciała w trakcie mówienia: postawa, gesty dłoni, właściwy krok, wyraz twarzy, ruch na określonej powierzchni.
 • Niewerbalne oznaki stosunku nadawcy do odbiorcy: dominacja, podporządkowanie, otwartość, zamknięcie.
 • Przykładowe style komunikowania się w przekazach perswazyjnych.
 • Uwaga jako sposób dowartościowania rozmówcy. Co to znaczy umieć słuchać i czy można się tego nauczyć? Sposoby manifestowania uwagi środkami niewerbalnymi.
 • Niewerbalne sygnały stresu, emocji i domniemanej prawdziwości wypowiedzi.

Sfera werbalna: jak mówić?

 • Mówienie jako czynność i proces. Specyfika języka mówionego (w porównaniu ze słowem pisanym) i mówienia publicznego (w porównaniu z językiem prywatnym i kolokwialnym).
 • Zalety wyrazistej dykcji. Problemy dykcyjne, wady wymowy i strategie ich maskowania.
 • Barwa, tembr, natężenie głosu i sygnały, które wysyłają.
 • Tempo wypowiedzi i intonacja – co sygnalizują i jak je kontrolować. Sposoby regulacji tempa mówienia..
 • Podpórki językowe i pułapki, które się z nimi wiążą. Dźwięki yyyy i eeee – jak sobie z tym radzić.
 • Błąd językowy i jego odbiór. Uciążliwe błędy gramatyczne i frazeologiczne oraz sposoby ich unikania.
 • Najczęstsze błędy i usterki dykcyjne oraz artykulacyjne.

Co mówić?

 • Słowo jako element dłuższej (zwykle sensownej) wypowiedzi. Poprawność gramatyczna, frazeologiczna i stylistyczna wypowiadanego tekstu.
 • Trudność i zrozumiałość wypowiadanego tekstu, czyli jak mówić, by rozumiano nasze argumenty.
 • Nie każdy wie to, co my. Jak być zrozumiałym nie tracąc wrażenia kompetencji?
 • Zawiłe i niekonkretne konstrukcje zaciemniające przekaz – jak pozbyć się nawyku mówienia o niczym.
 • Manieryzmy i inne językowe problemy prawników.

Jak przekonywać?

 • Wywieranie wpływu i przekonywanie w warunkach sali sądowej. Kogo przekonujemy i do czego?
 • Katalog narzędzi wpływu na odbiorców. Warunki akceptacji tego, do czego przekonujemy.
 • Reguły wpływu społecznego. Systematyka Cialdiniego (wzajemność, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność). Przegląd koncepcji konkurencyjnych.
 • Pytania i inne techniki nakierowywania uwagi rozmówcy i dyskretnego zwracania uwagi na rzeczy dla nas istotne.
 • Emocje i ich rola na sali sądowej.
 • Argumentacja. Strategie uzasadniania i pseudouzasadniania.
Scenariusz wystąpienia na sali sądowej

Przygotowanie do wystąpienia

 • Określenie celu wystąpienia i środków, które powinny do niego prowadzić. Plan pracy.
 • Zidentyfikowanie własnych możliwości i ograniczeń jako mówcy. Diagnoza własnego stylu komunikowania.
 • Wyróżnienie cech istotnych w danej sytuacji.
 • Psychologia przyswajania i przetwarzania informacji przez ludzi. Potrzeby odbiorców, czyli co powinno znaleźć się w atrakcyjnym wystąpieniu.
 • Wybór właściwej ścieżki argumentacji. Wybór stylu komunikacji. Dobór argumentów. Ustalenie kolejności przedstawiania swoich mocnych punktów. Techniki i środki oratorskie, po które warto sięgnąć.
 • Zarządzanie czasem. Jak nie zmęczyć, nie znudzić i nie zdenerwować odbiorcy.
 • Samopoczucie własne i jego rola. Ćwiczenia relaksacyjne na chwilę przed wystąpieniem. Relaksacja w sytuacji przedłużającego się stresu.

Trudny początek wystąpienia

 • Pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne i z czego wynika jego rola.
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu. Wzbudzanie zainteresowania i przychylności.
 • Metody przezwyciężania tremy i zakłopotania w pierwszej fazie mówienia. Techniki budowania wrażenia pewności siebie.
 • Techniki ożywania publiki i przykuwania uwagi słuchających.

Przebieg wystąpienia

 • Techniki i środki oratorskie. Jak mówić, by być słuchanym?
 • Feedback i utrzymywanie kontaktu ze słuchaczami. Rola kontaktu wzrokowego.
 • Wiarygodność: jak wytworzyć w odbiorców gotowość do akceptowania tego, co mówimy.
 • Osobowość mówiącego i słuchającego: jak dopasować przekaz do człowieka.
 • Rozmowa ze świadkiem: jak ludzie zadają pytania i udzielają odpowiedzi?
 • Trudna rozmowa ze świadkiem: w jaki sposób mówią o rzeczach niewygodnych.
 • Metody uatrakcyjnienia wystąpienia. Wykorzystanie humoru.
 • Podsumowanie i pointa. Sztuka efektywnego domknięcia.

Ćwiczenia praktyczne

 • Symulacja wystąpień sądowych przed kamerą, z użyciem omówionych technik.
 • Informacje zwrotne prowadzącego i (w przypadku odtwarzania publicznego w grupie) pozostałych uczestników na temat jakości prezentacji, zastosowanych argumentów, mowy ciała itp.
 • Rekomendacje na temat tego, na które cechy i atuty własnej osoby kłaść największy nacisk: uczestnik dowiaduje się, co powinien podkreślać, co maskować, a nad czym musi jeszcze popracować; które techniki rozwijać oraz z którymi złymi nawykami walczyć.