Cele treningu i metody pracy

Podstawowym celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu delegowania obowiązków i rozwijania samodzielności podwładnych. Dodatkowo uczestnicy poznają podstawowe zasady zwiększania motywacji pracowników, monitorowania postępu ich pracy oraz udzielania skutecznych informacji zwrotnych.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych strategii i technik rozmawiania z pracownikiem. Treningi mają kształt gier symulacyjnych: uczestnicy odgrywają przełożonych delegujących zadania i rozliczających ich wykonanie, a następnie analizują swe wyniki na forum grupy. Dzięki temu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jaki styl delegowania reprezentuje i co powinien robić, by zwiększyć swą skuteczność w zakresie komunikowania zadań i rozwijania samodzielności pracowników.

Plan szkolenia

Organizowanie pracy podwładnych

 • Manager jako osoba, która organizuje pracę podwładnych i deleguje obowiązki – charakterystyka.
 • Pracownicy jako jednostki o zróżnicowanym potencjale: czego należy po kim oczekiwać?
 • Matryce potencjału pracowników: jak definiować na nich członków własnego zespołu.
 • Praktyczne zastosowanie matryc potencjału: dobór celów i zadań dla pracowników w oparciu o ich poziom kompetencji i motywacji.
 • Psychologia osobowości a motywacja: charakter i temperament podwładnego a wzmocnienia i nagrody, którymi się posłużysz.
 • Cele w praktyce: analiza SMART model WARTO w odniesieniu do zadań dla konkretnych członków zespołu.
 • Podział zadań, a poczucie sprawiedliwości wśród członków zespołu: dlaczego ważne jest, by nikt nie czuł się skrzywdzony swoim kawałkiem projektu. Metody zapobiegania pretensjom i roszczeniom.

Delegowanie – zasady ogólne

 • Jak delegować zadania i wyznaczać nagrody różnym typom pracowników.
 • Jakie powinno być właściwe delegowanie zadań? Zakresy delegowania zadań i odpowiedzialności.
 • Planowanie i kontraktowanie z podwładnymi realizacji zadań w odniesieniu do konkretnego projektu.
 • Wpływ temperamentu i sumienności pracownika na zawartość rozmowy delegującej.
 • Wypracowanie metod delegowania, motywowania i kontrolowania w odniesieniu do typu pracy i osobowości podwładnych.

Schemat rozmowy delegującej

 • Typy rozmów delegujących ze względu na strukturę.
 • Początek rozmowy delegującej: informacja, co ma być zrobione oraz termin wykonania.
 • Rozwinięcie informacji delegującej – co powinno zawierać.
 • Kontrakt z pracownikiem jako opcjonalny element sekwencji delegującej.
 • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
 • Pytania o stosunek podwładnego do zadania – inteligencja emocjonalna w pracy managera.
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

Motywowanie podwładnego do działania

 • Motywacja jako czynnik różnicujący ludzi: skąd zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
 • Charyzma u managera – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać u podwładnych entuzjazm, a inni nie?
 • Typy czynników motywacyjnych. Pieniądze jako główny (ale nie jedyny) motywator we współczesnym świecie.
 • Motywowanie pozafinansowe. Kiedy i dlaczego może być silniejsze niż pieniądz? Wybór właściwych nagród.
 • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – poczucie kontroli u pracownika a poziom jego motywacji.
 • Spadek motywacji członków zespołu w miarę realizacji trudnego projektu – jak sobie z nim radzić.
 • Rozmowa ze zdemotywowanym podwładnym – na co uważać i czego unikać.

Rozwijanie samodzielności pracownika

 • Jak sprawić, by nasz pracownik nie był automatem – techniki motywowania ludzi do myślenia i działania.
 • Rozwojowa informacja zwrotna a zmiany w działaniu i pracy podwładnego.
 • Zwiększanie zakresów odpowiedzialności, czyli jak pobudzić inicjatywę pracownika.
 • Rozwijanie świadomości i kreatywności podwładnych. Dobór zadań i narzędzi pracy.
 • Techniki wyciągania z pracowników pomysłów na rozwiązanie problemu.
 • Informacje zwrotne podwładnych na temat nas jako szefa – jak sprawić, by mówili to, co naprawdę myślą, a nie to, co myślą, że chcesz usłyszeć.