KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik przećwiczy:

 • Jak udzielać informacji zwrotnych, delegować zadania i obowiązki.
 • Kluczowe zagadnienia w komunikacji z pracownikiem.
 • Jak rozwijać samodzielności pracowników.

ADRESACI

 • Managerowie.
 • Osoby awansowane na stanowisko kierownika zespołu.
 • Osoby zarządzające zespołem.
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu motywowania i delegowania zadań.
 • Osoby otwarte na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Informacje organizacyjne

  Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

  • Wisła, 11-12 października 2018.
  • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach, w centrach biznesowych lub centralnie zlokalizowanych hotelach.

  Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

  • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
  • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
  • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

  Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
  (na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

  • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
  • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
  • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
  Informacje dodatkowe

  Metody pracy

  Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych strategii i technik rozmawiania z pracownikiem. Treningi mają kształt gier symulacyjnych: uczestnicy odgrywają przełożonych rozmawiających z pracownikami, a następnie analizują swe wyniki na forum grupy. Dzięki temu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jaki styl przywódczy reprezentuje i co powinien robić, by zwiększyć swą skuteczność w zakresie komunikowania zadań i rozwijania kompetencji pracowników.

  Plan szkolenia

  Krótki wstęp

  • Praca kierownika, zarządzanie ludźmi i komunikacja w zespole.
   • Kierowanie zespołem. Manager a lider – rola i definicje.
   • Funkcje managera na poziomie organizacji i zespołu.
   • Teorie zarządzania w praktyce działania instytucji.
  • Prezentacja aktualnego szkolenia. Krótkie przedstawienie jego celu, zagadnień do omówienia i kolejnych punktów programu.
  • Krótkie ćwiczenie integrujące grupę (wzajemne poznanie się uczestników).

  Komunikacja w zespole

  • Komunikacja – ujęcie teoretyczne.
   • Komunikacja jako proces. Ogniwa komunikacji.
   • Komunikacja werbalna i niewerbalna. Rola języka ciała.
   • Bariery w komunikacyjne.
   • Sztuka komunikacji w pracy menedżera – kompetencja komunikacyjna (budowanie i przekazywanie komunikatów, odbieranie komunikatów, budowanie relacji, radzenie sobie w trudnych sytuacjach).
  • Kluczowe zagadnienia w komunikacji z pracownikiem:
   • Atmosfera w pracy – jaki masz na nią wpływ jako szef.
   • Twoja komunikacja niewerbalna w kontaktach z podwładnymi.
   • Empatia i zrozumienie w relacji z pracownikiem.
   • Pozytywna (wzmacniająca) informacja zwrotna – jak jej właściwie udzielać.
   • Negatywna (korygująca, rozwojowa) informacja zwrotna – w jaki sposób najlepiej motywować pracownika do zmiany zachowania.
   • Asertywność – jak odmawiać pracownikowi, by nie czuł się skrzywdzony.
  • Komunikacja między pracownikami w zespole:
   • Role w grupie i zespole: lider, prymus, maruda, kontestator, błazen etc.
   • Identyfikacja i przydzielanie zadań członkom zespołu.
   • Typy zachowań w codziennej pracy zespołu.
   • Schematy komunikacji w zespole – jak je kontrolować.
   • Konflikty w zespole i metody ich rozwiązywania.
  • Ćwiczenie w grupie: kapelusze (trening komunikacji pomiędzy ludźmi o różnych cechach charakteru i strategiach komunikowania).
  • Zadanie do wykonania w grupie: stworzenie zespołu roboczego. Podział ról w zespole i przygotowanie gruntu pod dyskusję, której celem będzie znalezienie rozwiązania problemu.
  • Zadanie: stworzenie „przepisu na asertywność” w stosunku do zbyt roszczeniowo nastawionego podwładnego. Opracowanie scenariusza i odegranie go w parach.
  • Dyskusja w grupie: analiza wzorców komunikacyjnych, funkcjonujących w firmie na poziomie jednostek, zespołu i całej organizacji. Czy są one dobre, czy też coś jeszcze należy poprawić?

  Delegowanie zadań

  • Schemat właściwej rozmowy delegującej:
   • Jasne zdefiniowanie zadania i celu, jakiemu ono służy.
   • Precyzyjne określenie oczekiwań względem pracownika.
   • Uzasadnienie powierzenia zadania.
   • Nakreślenie scenariusza z etapami realizacji zadania. Określenie terminów.
   • Określenie zakresu decyzyjności pracownika.
   • Komunikacja i feedback: co pracownik sądzi o zadaniu, terminach etc.
   • Zdefiniowanie kary i nagrody, czyli co pracownik będzie miał z zadania.
   • Kontrakt jako podsumowanie komunikatu delegującego.
  • Delegowanie a motywowanie:
   • Co motywuje pracowników i jak to zawrzeć w rozmowie delegującej.
   • Informacja zwrotna po wykonaniu zadania jako przekaz motywujący.
   • Podstawowe błędy przełożonych przy delegowaniu – jak ich uniknąć.
  • Dyskusja w grupie: osobowość pracownika a rozmowa delegująca – co, komu i jak zlecamy.
  • Ćwiczenie 1: tworzenie własnego schematu rozmowy delegującej dla wskazanego zadania.
  • Ćwiczenie 2: symulacja pełnej rozmowy delegującej z początkującym pracownikiem (inny uczestnik w parze). Rozmowa – w razie życzenia uczestników – może zostać zarejestrowana (trening z kamerą) i następnie publicznie odtworzone i omówione.

  Ocena pracy pracownika i udzielanie informacji zwrotnej

  • Ocena pracy podwładnego.
   • Rola monitoringu i kontroli w kierowaniu zespołem.
   • Jak kontrolować? Monitoring działań.
   • Pułapki w ocenianiu podwładnych: błędy pierwszeństwa, świeżości, podobieństwa, podstawowy błąd atrybucji, wpływ priming effect.
  • Informacja zwrotna
   • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
   • Rola i cel informacji zwrotnej.
   • Budowa informacji zwrotnej: model kanapki. Język E-prime w konstruowaniu informacji zwrotnej.
   • Czas, miejsce, okoliczności udzielania informacji zwrotnej.
   • Scenariusze skutecznych informacji zwrotnych. Opracowanie własnego scenariusza.
   • Cztery pakiety informacji w jednym komunikacie – model von Thuna
   • Nagrody, sankcje i inne czynniki, które powinny towarzyszyć informacji zwrotnej. Rola wyciągania praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
  • Dyskusja w grupie – „Zwierzątka”: typy pracowników w odniesieniu do poszczególnych zadań. Jak kontrolować i monitorować pracę „orłów”, „koni”, „żab” i „lisów”.
  • Ćwiczenie: udzielanie pracownikowi informacji zwrotnej i rozmowa motywująca z pracownikiem, który niedostatecznie wywiązuje się z powierzonych zadań (praca w parach).

  Rozwój własny i pracownika

  • Nabywanie i rozwijanie nowych kompetencji.
   • Pola rozwoju kompetencji własnych i pracownika.
   • Techniki rozwijania kompetencji (kursy, szkolenia, zadania o coraz wyższym poziomie zaawansowania).
   • Identyfikacja potrzeb rozwojowych pracowników.
   • Wybór metod i strategii rozwoju.
   • Czynniki ryzyka związane ze zbyt intensywnym rozwojem.
   • Podstawowe metody zmiany zachowań pracowników: informacja zwrotna, instrukcja, ćwiczenie, eksperyment, modelowanie, supervising – jak wykorzystywać je w praktyce.
  • Coaching jako praktyczne narzędzie doskonalenia umiejętności pracowników.
   • Czym jest coaching: cele i zadania.
   • Narzędzia coachingu w teorii i praktyce. Metoda GROW (cele, rzeczywistość, opcje, wnioski końcowe) i inne techniki coachingu.
   • Strategie zadawania pytań. Słuchanie/parafraza/klaryfikacja. Rola alternatyw.
   • Rady/sugestie – taktyki prowadzenia rozmów coachingowych.
   • Strategia pchania/ciągnięcia – jak dostosować ją do sytuacji i aktualnego poziomu rozwoju kompetencji „ucznia”.
   • Szef w roli coacha: szanse i zagrożenia.
   • Prowadzenie rozmów coachingowych z pracownikami, którzy potrzebują motywacji.
  • Rozwijanie samodzielności pracownika.
   • Jak sprawić, by nasz pracownik nie był automatem – techniki motywowania ludzi do myślenia i działania.
   • Definiowanie zakresów odpowiedzialności, czyli jak pobudzić inicjatywę podwładnego.
   • Rozwijanie świadomości i kreatywności podwładnych.
   • Techniki wyciągania z pracowników pomysłów na rozwiązanie problemu.
   • Informacje zwrotne podwładnych na temat nas jako szefa – jak sprawić, by mówili to, co naprawdę myślą, a nie to, co myślą, że chcesz usłyszeć.
  • Rozwijanie kreatywności u pracownika.
   • Wychodzenie poza zastane wzorce i inne strategie zwiększania kreatywności.
   • Indywidualne generowanie pomysłów i ich ewaluacja.
   • Burza mózgów, czyli jak twórczo rozwiązywać problemy w grupie.
   • Rozwijanie twórczych schematów myślenia i działania.
  • Dyskusja w grupie: z jakimi problemami stykają się na co dzień uczestnicy; jaki jest charakter tych wyzwań, jakimi sposobami się je przeważnie rozwiązuje, a jak można by do tego podejść twórczo i nietypowo.
  • Ćwiczenie 1: rozmowa o charakterze coachingowym z pracownikiem, który potrzebuje danej umiejętności.
  • Ćwiczenie 2: zabawa rozwijająca kreatywność: generowanie pomysłów w ramach burzy mózgów. Kierownik w roli moderatora dyskusji.