Cel treningu i metody pracy

Celem szkolenia jest trening metod efektywnej komunikacji w roli managera oraz najskuteczniejszych technik wywierania wpływu na podwładnych. Uczestnicy dowiadują się, jak mówić, by inni słuchali, jak budzić zainteresowanie i jak powodować, by podwładni robili to, czego oczekujemy; jak kontrolować mowę ciała; i wreszcie jak bronić się przed zabiegami perswazyjnymi, gdy sami stajemy się ich obiektem.

Warsztat daje możliwość intensywnego treningu wymienionych umiejętności poprzez ćwiczenia praktyczne: symulacje rzeczywistych rozmów z pracownikami oraz ewaluacja wyników osiąganych przez każdego z uczestników. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są następnie analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jaki styl przywódczy reprezentuje i co robić, by zwiększyć swą skuteczność lidera.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania zespołem ludzi.

Plan szkolenia

Style zarządzania i komunikowania

 • Kierownik – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
 • Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania autorytetu.
 • Style zarządzania – klasyfikacja. Mój styl zarządzania.
 • Styl zarządzania a poziom dojrzałości zespołu.
 • Style efektywnej komunikacji: podział i charakterystyka.

Perswazja: podstawowe pojęcia.

 • Co to jest wpływ społeczny. Wyznaczniki i cele przekazu perswazyjnego. Różnice między dyrektywnością, perswazją i manipulacją na przykładzie komunikatów reklamowych.
 • Wprowadzenie do teorii komunikacji. Elementy sytuacji komunikacyjnej zależne od nadawcy. Cechy odbiorcy i nadawcy wpływające na wiarygodność komunikatu.
 • Przekonywanie na co dzień. Warunki akceptacji tego, co perswadowane. Pięć kroków perswazji McGuire’a.

Psychologia wpływu społecznego

 • Reguły wpływu społecznego. Systematyka Cialdiniego (wzajemność, zaangażowanie i konsekwencja, społeczny dowód słuszności, lubienie i sympatia, autorytet, niedostępność). Przegląd koncepcji konkurencyjnych.
 • Postawy pracowników w stosunku do obowiązków i ich zmiana. Problem niezgodności postaw z zachowaniem i strategie jego rozwiązania. Zmiana postawy: jak ją wywołać i kiedy można ją utrwalić.
 • Automatyzmy w myśleniu, ich geneza i rola. Heurystyki formułowania sądów: dostępności, zakotwiczenia, symulacji i reprezentatywności. Jak sprawić, by pracownik „z automatu” pracował zamiast robić to wyłącznie pod wpływem kontroli.

Wpływ niewerbalny

 • Mowa ciała i sposób bycia. Akcentowanie pewności siebie i dominacji. Kanał dźwiękowy: tembr i barwa głosu jako sygnały miejsca w hierarchii społecznej.
 • Komunikacja niewerbalna. Kanał wizualny: szczególna rola twarzy i rąk, dodatkowe sygnały niewerbalne. Manipulacje przedmiotami. Rola ubioru.
 • Prestiż. Mechanizmy oddziaływania. Reguła skojarzenia i zjawisko pławienia się w cudzej chwale.
 • Atrakcyjność interpersonalna. Sympatia i lubienie jako funkcje atrakcyjności. Wyznaczniki atrakcyjności: wygląd płeć, podobieństwo, przysługi, komplementy, kooperacja.
 • Kontrola czynników pozawerbalnych – kłamstwo i wykrywanie kłamstwa. Kultura a nadawanie i odbiór sygnałów niewerbalnych.

Wpływ werbalny

 • Argumentacja. Strategie uzasadniania i pseudouzasadniania.
 • Kompozycja komunikatu perswazyjnego. Elementy wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Schematy przekazywania treści.

Delegowanie zadań jako akt komunikacyjny

 • Rozmowa delegująca. Argumentowanie.
 • Definiowania tego, co ma być zrobione. Kluczowe elementy rozmowy.
 • Wąsko zdefiniowany kontrakt jako zwieńczenie rozmowy delegującej.
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników, zespołu i lidera.

 • Skuteczność i rentowność jako wykładniki sukcesu projektu – i naszego zarządzania zespołem.
 • Rola monitoringu i kontroli w kierowaniu zespołem.
 • Jak kontrolować? Monitoring działań.

Informacja zwrotna

 • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
 • Rola dobrze skrojonej informacji zwrotnej.
 • Konstrukcja informacji zwrotnej: model kanapki.
 • Scenariusze skutecznych informacji zwrotnych. Opracowanie własnego scenariusza.
 • Nagrody, sankcje i inne czynniki, które powinny towarzyszyć informacji zwrotnej. Rola wyciągania praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 • Informacje zwrotne pracowników na temat własnej roli lidera – jak sprawić, by mówili to, co naprawdę myślą, a nie to, co myślą, że szef chce usłyszeć.