Cele treningu

Jak motywować współczesnego pracownika? Kim jest lider i dlaczego we współczesnym świecie nie wystarczy być po prostu managerem lub kierownikiem? Jakie cechy musi mieć, co powinien wiedzieć o pracownikach, jakie umiejętności powinien w sobie rozwinąć i jak ma to zrobić – oto pytania, przed którymi staje współczesny manager. Pytania, na które odpowie mu prezentowany Państwu trening.

Podstawowym celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu psychologii motywacji, psychologii osobowości oraz metod i technik skutecznego zarządzania ludźmi. Równoległym celem jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji z zakresu kontaktów międzyludzkich, komunikowania uwzględniającego czynnik inteligencji emocjonalnej oraz technik motywacyjnych i ich stosowania w kierowaniu zespołem podwładnych.

Program szkolenia umożliwia uczestnikom praktyczny trening umiejętności przywódczych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. W ramach treningu szczególny nacisk położono na:

 • przybliżenie podstaw psychologii społecznej i psychologii motywacji, które pozwolą się łatwiej orientować w potrzebach podwładnych i rozumieć mechanizmy, które pozwolą ich skuteczniej motywować,
 • zagadnienia związane z inteligencją emocjonalną szefa zespołu, jego poziomem empatii i stylem komunikacyjnym,
 • identyfikowanie kompetencji i stopnia motywacji pracowników w oparciu o odkrycia psychologii osobowości (jak klasyfikować podwładnych ze względu na cechy charakteru, temperament i umiejętności oraz jak dostosowywać do tych zmiennych własne przekazy komunikacyjne),
 • rozdział zadań w zespole, uwzględniający kompetencje i motywację jego członków,
 • definiowanie i doskonalenie własnego stylu zarządzania zespołem,
 • rozwijanie umiejętności trafnego formułowania celów zespołu i środków ich osiągnięcia,
 • techniki efektywnej komunikacji z podwładnymi,
 • odkrywanie i wykorzystanie indywidualnych strategii komunikacyjnych,
 • określanie, jaka ścieżka motywacyjna będzie skuteczna w stosunku do pracowników określonego typu,
 • doskonalenie umiejętności przekazywania pochwał i komunikatów krytycznych,
 • przejrzyste zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień.

Ostatecznym celem szkolenia jest nabycie przez szkolonego umiejętności:

 • identyfikowania poziomu kompetencji i motywacji członków zespołu z użyciem Macierzy Potencjału Podwładnych,
 • efektywnego motywowania członków zespołu do bieżącej pracy w zależności od poziomu ich kompetencji i motywacji,
 • dostosowywania zadań i strategii motywacyjnych do profilu osobowości pracownika,
 • skutecznej komunikacji w kontekście delegowania zadań,
 • takiego kierowania zespołem, by wszyscy jego członkowie dobrze się w nim czuli i utrzymywali maksymalną wydajność.

Przebieg treningu i metody pracy

Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności managerskich oraz doskonalenia opanowanych już technik zarządzania ludźmi. Służą temu m.in. ćwiczenia praktyczne: symulacje rzeczywistych rozmów z pracownikami oraz ewaluacja wyników osiąganych przez każdego z uczestników. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są nastepnie analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jaki styl przywódczy reprezentuje i co robić, by zwiększyć swą skuteczność lidera.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania zespołem ludzi.

Plan szkolenia

Blok I: Wstęp teoretyczny

 • Kierowanie zespołem – rola i definicje.
 • Walidacja zarządzania zespołem: kto i kiedy jest dobrym liderem?
 • Jakim liderem jestem ja? Programy działania i sposoby ich modyfikacji.
 • Teorie zarządzania w praktyce działania firmy.

Blok II: Trudna sztuka przewodzenia

 • Lider – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
 • Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania autorytetu.
 • Style zarządzania – klasyfikacja. Mój styl zarządzania.
 • Styl zarządzania a poziom dojrzałości zespołu.

Blok III: Psychologia w zarządzaniu zespołem

 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
 • Zespół jako jednostki o zróżnicowanym potencjale. Matryce potencjału pracowników: jak definiować na niej podwładnego i jak dopasowywać przekaz do poziomu kompetencji i motywacji pracownika.
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
 • Kiedy kij, a kiedy marchewka? Dla kogo jedno, a dla kogo drugie? Psychologia motywacji dla managerów.
 • Inteligencja emocjonalna a bycie liderem.
 • Psychologia przywództwa i delegowania: efektywne dzielenie zadań w projekcie między członków zespołu.

Blok IV: Delegowanie zadań w zespole

 • Co to jest delegowanie zadań? Strefy delegowania zadań.
 • Analiza przykładowego podwładnego (Macierz Potencjału Podwładnych). Wypracowanie metod delegowania, motywowania i kontrolowania w odniesieniu do danego typu pracy.
 • Planowanie i kontraktowanie z podwładnymi realizacji zadań w odniesieniu do konkretnego projektu.
 • Wpływ osobowości i temperamentu pracownika na to, jakie zadanie najlepiej wykona.
 • Rozmowa delegująca.
 • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

Blok V: Motywowanie podwładnego do działania

 • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
 • Charyzma u managera – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać entuzjazm, a inni nie?
 • Zachęcać czy straszyć? Dylematy współczesnego szefa. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
 • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.
 • Siła różnych typów potrzeb i neutralizacja występujących pomiędzy nimi napięć

Blok VI: Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników, zespołu i lidera.

 • Skuteczność i rentowność jako wykładniki sukcesu projektu – i naszego zarządzania zespołem.
 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem.
 • Jak kontrolować? Monitoring działań.
 • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
 • Informacje zwrotne pracowników na temat własnej roli lidera – jak sprawić, by mówili to, co naprawdę myślą, a nie to, co myślą, że szef chce usłyszeć.