Założenia i cele

Podstawowym celem treningu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu moderacji, zarządzania grupami i skutecznego prowadzenia spotkań roboczych. Równoległym celem jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji z zakresu kontaktów międzyludzkich, komunikowania i moderowania dyskusji.

Szkolenie ma charakter treningu zamkniętego, wykonywanego na miejscu e siedzibie Klienta. Składa się z pięciu bloków tematycznych. W skład każdego bloku wchodzi część wykładowa (wstęp teoretyczny) i warsztatowa (trening praktyczny, minimum 60 proc. każdego z bloków). W ramach warsztatu (który, jeśli Klient sobie życzy, może zostać zrealizowany przed kamerą) osoby uczestniczące wykonują indywidualnie i w zespołach ćwiczenia, które pozwolą im się sprawdzić w roli moderatora oraz rozwinąć kluczowe kompetencje w dziedzinie prowadzenia i moderowania spotkań grupowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, podsumowujące i rozwijające omawiane zagadnienia. Po zakończeniu treningu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat, potwierdzający udział w treningu. Certyfikat zawiera m.in. skrócony program szkolenia.

Program treningu

Moderacja – ogólna charakterystyka zjawiska

 • Definicja moderacji. Rola moderatora w trakcie spotkania, panelu, dyskusji.
 • Zasady prowadzenia spotkań grupowych i reguły ich moderowania.
 • Style, strategie i techniki moderowania. Obszary moderacji.
 • Moderacja a zarządzanie, kierowanie i przywództwo – spojrzenie praktyczne.
 • Psychologia grup ludzkich i techniki kontroli ich dynamiki.
 • Autorytet osoby moderującej i jego znaczenie dla efektywności procesu moderacji.

Struktura moderowanego spotkania

 • Struktura spotkania roboczego. Organizacja pracy grupy.
 • Planowanie spotkania. Wybór moderatora i określenie jego kompetencji.
 • Przygotowanie szczegółowego scenariusza. Wybór kolejności punktów lub tematów do dyskusji.
 • Przygotowanie prezentacji. Dobór metod pracy w grupie, dopasowanych do potrzeb zespołu.
 • Rozpoczęcie spotkania – jak zrobić pierwsze wrażenie i odpowiednio sprofilować wszystko, co nastąpi później.
 • Bieżąca kontrola kolejności mówienia. Udzielanie i odbieranie głosu. Sztuka asertywności.
 • Przerwy: jak rozpoznać moment, w którym prawie nikt nie słucha, i co wtedy zrobić.
 • Pytanie o pytania innych uczestników.
 • Zamykanie spotkania. Podsumowanie i wnioski.

Procedury moderacji

 • Atmosfera w grupie – jak już w pierwszych minutach spotkania zbudować jak najlepszą.
 • Cele i zasady komunikacji w czasie spotkania. Słuchanie i feedback.
 • Monitorowanie zachowań uczestników i poziomu ich uwagi. Techniki skupiania i wzbudzania uwagi odbiorców oraz angażowania uczestników w dyskusję.
 • Klaryfikacja niejasności. Wyjaśnianie zagadnień trudnych lub niezrozumiałych.
 • Techniki angażowania uczestników w dyskusję.
 • Prezentowanie własnego zdania. Dyskusja różnicy zdań.
 • Metody wyciągania z rozmówców informacji o ich motywach, oczekiwaniach i problemach.
 • Zachowania przywódcze. Określanie celu i oczekiwanych rezultatów działań zespołu.
 • Bieżąca kontrola przebiegu spotkania.
 • Podnoszenie poziomu kreatywności uczestników w trakcie spotkania.
 • Techniki integrowania grupy. Modelowanie zachowań służących współpracy.
 • Delegowanie w trakcie spotkań roboczych. Ustalanie kontraktu z pracownikiem w sytuacji publicznej.
 • Motywowanie i inspirowanie pracowników do działania.
 • Ewaluacja efektów pracy grupy.

Trudności i konflikty

 • Trudne sytuacje w trakcie spotkań – jak sobie z nimi radzić.
 • Trudny temat rozmowy i sposoby przekazywania negatywnych informacji.
 • Trudności i konflikty z uczestnikami spotkania lub między nimi oraz sposoby ich rozładowania.
 • Techniki rozwiązywania konfliktów i problemów między uczestnikami. Koło konfliktów i metody konstruktywnej mediacji.
 • Przełamywanie milczenia i impasu w dyskusji.

Ja w roli moderatora

 • Jakim jestem moderatorem – analiza mocnych i słabych stron własnej osoby.
 • Identyfikacja najważniejszych obszarów pracy z grupą lub tematem. Ocena własnych kompetencji w danej dziedzinie.
 • Wypracowanie krótko- i długofalowych rekomendacji dla siebie jako przyszłego moderatora.
 • Techniki skutecznego realizowania postanowień i rekomendacji na polu moderowania grup.