Założenia i cele

Warsztat ma charakter intensywnego treningu praktycznych umiejętności brygadzisty i mistrza produkcji. Zadaniem treningu jest opanowanie przez uczestników podstawowych zasad zarządzania ludźmi i technik motywowania podwładnych do pracy. Dodatkowo szkoleni trenują swe umiejętności w dziedzinach takich jak efektywna komunikacja z pracownikiem, wyznaczanie i delegowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnej oraz rozwiązywanie bieżących problemów i konfliktów.

Trening ma przede wszystkim charakter praktyczny – 80 procent jego czasu zajmują ćwiczenia indywidualne i grupowe (np. symulacje trudnych rozmów z pracownikami) oraz aktywizujące uczestników dyskusje nad konkretnymi problemami. Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, jakim jest liderem i co powinien robić, by zwiększyć swą skuteczność w roli brygadzisty i/lub mistrza produkcji.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają krótkie wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie kierowania zespołem produkcyjnym.

Plan szkolenia

Blok I: Wstęp do zarządzania grupą na produkcji

 • Kierowanie zespołem – rola i definicje z punktu widzenia brygadzisty.
 • Ocena zarządzania zespołem: kto i kiedy jest dobrym kierownikiem?
 • Specyfika kierowania zespołem w pracy na produkcji.

Blok II: Trudna sztuka bycia brygadzistą

 • Brygadzista, mistrz produkcji – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
 • Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania i utrwalania autorytetu.
 • Style zarządzania – klasyfikacja. Twój styl zarządzania.
 • Styl zarządzania a poziom dojrzałości brygadzisty.
 • Ocena zarządzania zespołem: kto i kiedy jest dobrym szefem produkcji?
 • Jakim przełożonym jestem? Programy przewodzenia i sposoby ich modyfikacji.

Blok III: Twój zespół i jego członkowie

 • Zespół jako zbiór jednostek: dlaczego ludzie obijają się, gdy nie patrzysz i jak temu przeciwdziałać.
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
 • Budowanie zespołu z jednostek: strategie, metody i niebezpieczeństwa.
 • Motywowanie człowieka, który pracuje fizycznie. Kiedy kij, a kiedy marchewka? Podstawy psychologii motywacji dla pracownika fizycznego.
 • Psychologia wpływu społecznego a przekonywanie pracownika, by robił, co chcemy.
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
 • Psychologia przywództwa: efektywne dzielenie zadań w projekcie między członków zespołu.

Blok IV: Komunikowanie i delegowanie zadań

 • Co to jest komunikacja zadań? Strefy komunikacji.
 • Język mówienia do pracownika. Problem tonu, sposobu bycia i mowy ciała.
 • Delegowanie jako szczególny typ komunikowania. Komu, co i jak delegujemy.
 • Analiza przykładowego podwładnego (Macierz Potencjału Podwładnych). Wypracowanie metod delegowania, motywowania i kontrolowania w odniesieniu do danego typu pracy.
 • Wyznaczanie celów dla zespołu – zasady. Planowanie i kontraktowanie z podwładnymi realizacji zadań w odniesieniu do konkretnego projektu.
 • Wyznaczanie celów dla poszczególnych pracowników. Wpływ osobowości i temperamentu pracownika na to, jakie zadanie najlepiej wykona.
 • Rozmowa delegująca. Argumentowanie.
 • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

Blok V: Motywowanie podwładnego do działania

 • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
 • Pieniądze jako główny (ale nie jedyny) czynnik motywujący we współczesnym świecie. Motywowanie pozafinansowe. Kiedy może być silniejsze niż pieniądz?
 • Zachęcać czy straszyć? Dylematy brygadzisty i mistrza produkcji. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
 • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.
 • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – jak zachować twarz sprawiedliwego.
 • Asertywność na stanowisku brygadzisty i jej granice.

Blok VI: Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników, zespołu i lidera.

 • Efektywnośc pracowników jako wykładnik sukcesu pracy brygadzisty.
 • Rola kontroli zadaniowej w kierowaniu zespołem. Jak kontrolować? Monitoring działań.
 • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
 • Ćwiczenia z zakresu komunikowania informacji zwrotnych pracownikom, którzy mają rzeczy do poprawy.

Blok VII: Przekazywanie zmian innym brygadzistom

 • Organizacja pracy w ramach zmiany – czego należy dopilnować na bieżąco.
 • Przekazywanie zmian – aspekty praktyczne.
 • Uwagi brygadzistów do przekazanej zmiany – bieżące zagadnienia związane z informacjami zwrotnymi.
 • Asertywność brygadzisty w relacji z innymi brygadzistami i przy przekazywaniu zmiany.

Blok VIII: Konflikt z podwładnym lub między podwładnymi – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje

 • Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty.
 • Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.
 • Analiza konkretnych sytuacji konfliktowych. Przyczyny powstawania trudności.
 • Techniki i style rozwiązywania konfliktów – klasyfikacja, zakresy przydatności. Negocjacje i mediacje jako sposoby rozwiązywania nieporozumień.
 • Asertywność w relacjach z pracownikami. Dlaczego jasne określanie własnych granic nie musi oznaczać konfliktu.
 • Inteligencja międzyludzka w kierowaniu zespołem na produkcji i w rozwiązywaniu konfliktów.