Założenia i cele

Celem warsztatu jest trening konkretnych umiejętności managerskich w zakresie tworzenia zespołu zadaniowego i organizacji jego pracy w ramach projektu. Służą temu m.in. ćwiczenia praktyczne: gry strategiczne, studia przypadku, symulacje spotkań zespołowych w ramach projektu, burze mózgów, symulacje rozmów z indywidualnymi członkami zespołu oraz ewaluacja wyników osiąganych w tych rozmowach.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik oraz praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie budowania zespołu i w początkowym okresie jego pracy.

Plan szkolenia

Funkcjonowanie zespołów projektowych

 • Rodzaje zespołów zadaniowych.
 • Specyfika pracy zespołu projektowego.
 • Uwarunkowania funkcjonowania ludzi w zespole i w projekcie.
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
 • Podstawy sprawnego działania zespołu: rola norm grupowych i kompetentnego lidera.
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę zespołów projektowych.

Budowanie zespołu w warunkach projektu

 • Projekt jako plan realizacji określonego celu. Ludzie i ich zadania w projekcie.
 • Wyznaczenie celu istnienia zespołu i jego zadań. Dobór ludzi do zespołu.
 • Podstawowe zasady budowania sprawnie działającego zespołu z jednostek o nie do końca zbieżnych interesach.
 • Właściwe tworzenie zespołu: etapy i ich charakterystyki.
 • Ustalenie norm formalnych. Wyznaczenie lidera, oficjalnej hierarchii w grupie oraz reguł pracy i podejmowania decyzji.
 • Organizacja pracy w zespole: podział zadań i zakresów odpowiedzialności.

Problemy w pierwszej fazie działania zespołu

 • Role w grupie i zespole: prymus, maruda, kontestator, błazen etc. Jak radzić sobie z osobami, które mogą utrudniać pracę grupy.
 • Wzorce integrowania się ludzi w zespole. Konkretne działania przyspieszające integrację.
 • Krystalizowanie się nieformalnych norm w zespole i wpływ lidera na te normy.
 • Warunki wpływające na współpracę i chęć działania we wspólnym interesie.
 • Konflikty związane z dzieleniem zadań między członków zespołu.
 • Schematy komunikacji w zespole – szanse i pułapki.
 • Kłopotliwe sytuacje w codziennej pracy zespołu – jak kontrolować dynamikę relacji międzyludzkich u podwładnych.

Kierowanie pracą zespołu projektowego

 • Lider – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
 • Rola i zadania lidera: co to znaczy być przywódcą? Podstawowe cechy skutecznego lidera.
 • Style kierowania pracą podwładnych – klasyfikacja. Mój styl przewodzenia.
 • Poziom dojrzałości zespołu a preferowany styl zarządzania.
 • Psychologia przywództwa a efektywna komunikacja w zespole.
 • Rozwiązywanie konfliktów między członkami zespołu.

Kontrola, monitoring i ocena pracy członków zespołu

 • Skuteczność i rentowność jako wykładniki sukcesu projektu – i naszego zarządzania zespołem.
 • Postawa szefa a morale członków zespołu i jakość ich pracy.
 • Ocena pracy zespołu a ocena pracy poszczególnych jego członków.
 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem. Jak kontrolować?
 • Bezpośredni monitoring działań członków zespołu – kiedy i w stosunku do kogo go wprowadzać?
 • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.
 • Końcowa ocena realizacji projektu i ewaluacja działań zespołu.