Założenia i cele

Podstawowym celem warsztatu jest przekazanie szkolonym usystematyzowanej wiedzy z zakresu metod i technik zarządzania zespołami oraz wyćwiczenie w nich umiejętności skutecznego motywowania podwładnych.

Program szkolenia umożliwia uczestnikom praktyczny trening umiejętności przywódczych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. W ramach treningu szczególny nacisk położono na:

 • definiowanie i doskonalenie własnego stylu zarządzania zespołem,
 • rozwijanie umiejętności trafnego formułowania celów zespołu i środków ich osiągnięcia,
 • przybliżenie podstaw psychologii społecznej i psychologii motywacji, niezbędnych do zrozumienia i przyswojenia technik skutecznego motywowania pracowników,
 • poznanie sposobów efektywnej komunikacji z podwładnymi,
 • odkrywanie i wykorzystanie indywidualnych strategii komunikacyjnych,
 • wprowadzenie do typologii osobowości (jak klasyfikować podwładnych ze względu na cechy charakteru i dostosowywać do nich przekazy komunikacyjne),
 • określanie, jaka ścieżka motywacyjna (kij vs marchewka) będzie skuteczna w stosunku do pracowników określonego typu,
 • doskonalenie umiejętności przekazywania pochwał i komunikatów krytycznych,
 • przejrzyste zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień.

Ostatecznym celem szkolenia jest nabycie przez szkolonego umiejętności:

 • skutecznej komunikacji w kontekście delegowania zadań,
 • efektywnego motywowania członków zespołu do bieżącej pracy,
 • skutecznego delegowania zadań,
 • dostosowywania zadań i strategii motywacyjnych do profilu osobowości pracownika,
 • takiego kierowania zespołem, by wszyscy jego członkowie dobrze się w nim czuli i utrzymywali maksymalną wydajność.

Przebieg treningu i metody pracy

Warsztat daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności managerskich oraz doskonalenia opanowanych już technik zarządzania ludźmi. Służą temu m.in. ćwiczenia praktyczne: symulacje rzeczywistych rozmów z pracownikami oraz ewaluacja wyników osiąganych przez każdego z uczestników. Ćwiczenia są nagrywane i następnie analizowane publicznie, dzięki czemu każdy z uczestników ma szansę dowiedzieć się, jaki styl przywódczy reprezentuje i co robić, by zwiększyć swą skuteczność lidera.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik lub praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania zespołem ludzi.

Plan szkolenia

Blok I: Wstęp teoretyczny

 • Kierowanie zespołem – rola i definicje.
 • Walidacja zarządzania zespołem: kto i kiedy jest dobrym liderem?
 • Dlaczego warto efektywnie zarządzać ludźmi?
 • Teorie zarządzania w praktyce działania firmy.

Blok II: Psychologia w zarządzaniu zespołem

 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
 • Kiedy kij, a kiedy marchewka? Podstawy psychologii motywacji dla managerów.
 • Psychologia wpływu społecznego a przekonywanie pracowników, by robili, co chcemy.
 • Psychologia osobowości: typy charakterologiczne pracowników i wzmocnienia, które na nich działają.
 • Psychologia przywództwa: efektywne dzielenie zadań w projekcie między członków zespołu.

Blok III: Trudna sztuka przewodzenia

 • Lider – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
 • Autorytet jako nieodłączny element skutecznego przywództwa. Metody zdobywania autorytetu.
 • Style zarządzania – klasyfikacja. Mój styl zarządzania.
 • Styl zarządzania a poziom dojrzałości zespołu.
 • Rozwiązywanie przez lidera konfliktów w zespole.

Blok IV: Delegowanie zadań w zespole

 • Co to jest delegowanie zadań? Strefy delegowania zadań.
 • Planowanie i kontraktowanie z podwładnymi realizacji zadań w odniesieniu do konkretnego projektu.
 • Wpływ osobowości i temperamentu pracownika na to, jakie zadanie najlepiej wykona – dlaczego kazdy szef musi mieć w sobie coś z psychologa?
 • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań.
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

Blok V: Motywowanie podwładnego do działania – zarys teoretyczny

 • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
 • Charyzma u managera – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać entuzjazm, a inni nie?
 • Zachęcać czy straszyć? Dylematy współczesnego szefa. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
 • Zrozumienie ludzkiej natury i potrzeb jako podstawa skutecznej motywacji.
 • Siła różnych typów potrzeb i neutralizacja występujących pomiędzy nimi napięć

Blok VI: Motywowanie podwładnego do działania – przegląd technik i środków

 • Główne typy bodźców motywacyjnych.
 • Pieniądze jako podstawowy czynnik motywujący pracowników we współczesnym świecie.
 • Motywowanie pozafinansowe. Dlaczego bodźce niematerialne mogą być silniejsze niż pieniądz?
 • Środowisko pracy a poziom motywacji u pracownika.
 • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – jak zachować twarz sprawiedliwego.
 • Ocenianie i przekazywanie informacji o jakości wykonanej pracy – informacja zwrotna.
 • Asertywność w zarządzaniu i jej granice.
 • Zależności między motywacją i doświadczeniami pracowników.
 • Wpływ wybranych czynników motywujących na poziom zaangażowania pracowników w krótkim i długim okresie.
 • Spadek motywacji podwładnych w miarę realizacji trudnego projektu – jak sobie z nim radzić.
 • Rozmowa oceniająca jako element kierowania zespołem.
 • Rozmowa ze zdemotywowanym podwładnym.

Blok VII: Kontrola, monitoring i ocena pracy pracowników, zespołu i lidera.

 • Skuteczność i rentowność jako wykładniki sukcesu projektu – i naszego zarządzania zespołem.
 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem.
 • Jak kontrolować? Monitoring działań.
 • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.