Założenia i cele

Celem warsztatu jest trening praktycznych umiejętności managerskich w zakresie organizacji i koordynowania pracy zespołu podwładnych. Służą temu m.in. ćwiczenia praktyczne: gry strategiczne, studia przypadku, symulacje spotkań zespołu, burze mózgów i rozmowy motywujące z indywidualnymi członkami zespołu. Zachowania, zaprezentowane przez uczestników w ramach ćwiczeń, są następnie oceniane w trakcie dyskusji. Dzięki temu dowiadują się oni, jaki aktualnie prezentują poziom kompetencji przywódczych, oraz co ewentualnie mogą zrobić, by ten poziom podnieść.

Zajęcia podzielone są na bloki. W ramach każdego bloku uczestnicy zaliczają wprowadzenie teoretyczne, po czym trenują użycie wybranych technik oraz praktyczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie zarządzania pracą zespołu.

Plan szkolenia

Funkcjonowanie zespołów i grup roboczych

 • Rodzaje zespołów. Typ zespołu, którym kierujesz.
 • Uwarunkowania funkcjonowania ludzi w zespole i w organizacji.
 • Specyfika pracy i działania w Twoim zespole.
 • Zespół jako grupa – psychologia działania grup, pracy w grupie i myślenia grupowego.
 • Podstawy sprawnego działania zespołu: rola norm grupowych i kompetentnego lidera.
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole.

Budowanie zespołu

 • Wyznaczenie celu istnienia zespołu i jego zadań. Dobór ludzi do zespołu.
 • Podstawowe zasady budowania sprawnie działającego zespołu z jednostek o nie do końca zbieżnych interesach.
 • Właściwe tworzenie zespołu: etapy i ich charakterystyki.
 • Ustalenie norm formalnych, oficjalnej hierarchii w grupie oraz reguł pracy i podejmowania decyzji.
 • Organizacja pracy w zespole: podział zadań i zakresów odpowiedzialności.

Problemy w pierwszej fazie działania zespołu

 • Wzorce integrowania się ludzi w zespole. Konkretne działania przyspieszające integrację.
 • Krystalizowanie się nieformalnych norm w zespole i wpływ lidera na te normy.
 • Warunki wpływające na współpracę i chęć działania we wspólnym interesie.
 • Role w zespole: prymus, maruda, kontestator, błazen etc. Jak radzić sobie z osobami, które mogą utrudniać pracę grupy.
 • Konflikty związane z dzieleniem zadań między członków zespołu.
 • Schematy komunikacji w zespole – szanse i pułapki.
 • Kłopotliwe sytuacje w codziennej pracy zespołu – jak kontrolować dynamikę relacji międzyludzkich u podwładnych.

Delegowanie zadań w zespole

 • Co to jest delegowanie zadań? Strefy delegowania zadań.
 • Planowanie pracy członków zespołu. Wybór zadań optymalnych w tym momencie dla danego pracownika.
 • Początek rozmowy delegującej: informacja, co ma być zrobione oraz termin wykonania.
 • Rozwinięcie informacji delegującej – co powinno zawierać.
 • Kontrakt z pracownikiem jako opcjonalny element sekwencji delegującej.
 • Kluczowe błędy przy delegowaniu zadań. Jak ich unikać?
 • Bariery komunikacyjne na linii pracownik-przełożony – jak sobie z nimi radzić.

Kierowanie pracą zespołu

 • Lider – najważniejszy element zespołu. Jaki powinien być, co powinien robić i jak daleko może się posunąć?
 • Rola i zadania lidera: co to znaczy być przywódcą? Podstawowe cechy skutecznego lidera.
 • Style kierowania pracą podwładnych – klasyfikacja. Mój styl przewodzenia.
 • Poziom dojrzałości zespołu a preferowany styl zarządzania.
 • Psychologia przywództwa a efektywna komunikacja w zespole.

Motywowanie podwładnych do działania

 • Motywacja jako czynnik różnicujący pracowników: skąd entuzjazm i zaangażowanie u jednych, a bierność u innych?
 • Charyzma u managera – dlaczego niektórzy potrafią wzbudzać entuzjazm, a inni nie?
 • Zachęcać czy straszyć? Dylematy współczesnego szefa. Efekty strachu i rywalizacji w zarządzaniu podwładnymi.
 • Główne typy zewnętrznych i wewnętrznych bodźców motywacyjnych.
 • Motywowanie pozafinansowe. Kiedy (i jakie) bodźce niematerialne mogą być silniejsze niż pieniądz?
 • Przejrzystość decyzji o karach i nagrodach – znaczenie wizerunku sprawiedliwego szefa.
 • Wpływ wybranych czynników motywujących na poziom zaangażowania pracowników w krótkim i długim okresie.
 • Spadek motywacji zespołu w miarę realizacji trudnego projektu – jak sobie z nim radzić.

Kontrola, monitoring i ocena pracy członków zespołu

 • Wydajność i produktywność zespołu jako mierniki naszych umiejętności przywódczych.
 • Postawa szefa a morale członków zespołu i jakość ich pracy.
 • Ocena pracy zespołu a ocena pracy poszczególnych jego członków.
 • Rola kontroli w kierowaniu zespołem. Jak i kiedy kontrolować?
 • Bezpośredni monitoring działań członków zespołu – kiedy i w stosunku do kogo go wdrażać?
 • Co robić z wynikami kontroli. Techniki komunikowania informacji zwrotnych.

Problemy i sytuacje specjalne w zarządzaniu zespołem

 • Konflikt w zespole (lub między Tobą a członkiem zespołu) – jak go skutecznie rozwiązać.
 • Pracownik niesumienny, roszczeniowy, bezczelny – metody radzenia sobie z trudnymi podwładnymi.
 • Podwładny niestabilny emocjonalnie i wiążące się nim problemy w zespole.
 • Nowy członek zespołu – jak go optymalnie zintegrować z resztą.
 • Usuwanie z zespołu osób konfliktowych lub nieproduktywnych. Właściwe uzasadnienie decyzji personalnych.