Profil uczestnika

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które:

 • na co dzień stykają się w pracy z czynnikami stresującymi,
 • czują, że za bardzo przejmują się, także nieistotnymi dla innych sprawami,
 • mają problem z terminowym wypełnianiem zadań, jeśli wykonują je pod presją czasu,
 • chcą nauczyć się radzić sobie z własnymi emocjami,
 • pragną opanować zasady i metody skutecznej relaksacji.

Cele treningu

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • skutecznie radzić sobie z napięciem i stresem w pracy i w domu,
 • identyfikować przyczyny stresu u siebie, swoich bliskich, współpracowników, przełożonych i podwładnych,
 • planować zadania i zarządzać czasem w sposób, który zminimalizuje (lub przynajmniej ograniczy) prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji stresowych,
 • w wypadku nieporozumień z innymi osobami, reagować tak, by uniknąć eskalacji konfliktu,
 • asertywnie odpowiadać na naciski, zaczepki i agresję osób trzecich,
 • minimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w których stres i napięcie uniemożliwią logiczne myślenie,
 • ograniczać negatywny wpływ stresu we własnym życiu zawodowym na rodzinę i bliskich,
 • podejmować – w razie potrzeby – efektywne działania antystresowe.

Metody pracy

Szkolenie składa się z części teoretycznej (krótkie wykłady z zakresu psychologii emocji i motywacji, dotyczące źródeł stresu i metod jego kontroli) oraz treningu praktycznego (min. 60 proc. czasu szkolenia).

Trening ma formę intensywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy analizują źródła i przejawy stresu w ich życiu zawodowym oraz wypracowują skuteczne metody radzenia sobie z nimi teraz i w przyszłości. Metodą pracy są tu przede wszystkim ćwiczenia grupowe i indywidualne, gry, symulacje, burza mózgów i studium przypadku. W końcowej części treningu uczestnicy ćwiczą również podstawowe techniki relaksacji i redukcji stresu.

Plan szkolenia

Definicje i koncepcje stresu

 • Czym jest stres – spojrzenie z pozycji psychologicznych, neurologicznych i behawioralnych.
 • Stres zbyt niski, zbyt wysoki i optymalny – klasyfikacja w odniesieniu do osobowości człowieka i charakteru wykonywanej pracy.
  • Kiedy stres jest dobry? Mobilizująca funkcja adrenaliny (sporty wyczynowe, „syndrom studenta” etc.).
  • Zły stres i wiążące się z nim niebezpieczeństwa. Psychosomatyczne i poznawcze objawy stresu.
 • Przejawy i rola stresu w domu i w pracy.

Psychofizjologiczne podłoże stresu

 • Ewolucyjna historia stresu (syndrom walki lub ucieczki).
 • Fazy stresu i ich wpływ na działanie mózgu i reszty ciała.
  • Eustres, czyli mobilizujący wpływ adrenaliny.
  • Dystres, czyli kiedy i dlaczego stres pogarsza wykonywanie zadań.
  • Stres a pamięć, czyli dlaczego w stanie napięcia wszystko ucieka nam z głowy.
  • Stres a samokontrola i płynące z jej braku problemy.
 • Modele reakcji organizmu na stres w krótszym i dłuższym okresie.
  • Przedłużający się stres a problemy ze zdrowiem.

Stres w pracy – przyczyny i skutki dla kierownika, pracowników, organizacji.

 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym.
  • Terminy, niepewność jutra, emocje, relacje międzyludzkie, perspektywy zawodowe, konflikty na linii praca–dom.
  • Stresory w pracy – analogie i różnice między sytuacjami: przedsiębiorcy, managera i szeregowych pracowników.
 • Osobowościowe uwarunkowania skłonności do stresowania się w pracy (nerwowość, perfekcjonizm, osobowość typu A).
 • Pozytywne i negatywne skutki stresu.
  • Tragiczne konsekwencje przedłużającego się stresu: PTSD, choroby psychosomatyczne, bezsenność, nadciśnienie, zaburzenia pamięci.
  • Prokrastynacja (odwlekanie wykonania zadania) i inne objawy stresu.
  • Stres w miejscu pracy a wypalenie zawodowe. Jak rozpoznać pierwsze niepokojące symptomy?

Stres w moim życiu – autodiagnoza uczestnika

 • Wyznaczenie optymalnego dla danego uczestnika poziomu napięcia.
 • Określenie poziomu stresu, z jakim uczestnik styka się w aktualnie wykonywanej pracy.
 • Zidentyfikowanie przyczyn własnej podatności na stres.
  • Test osobowości – badanie cech, które czynią nas bardziej podatnymi na stres.
  • Analiza wyników testu: jakie nawyki, przekonania i wzory reagowania mogą ze mnie czynić ofiarę nadmiernego napięcia, a jakie mogą stanowić przed nim obronę.
 • Diagnoza własnego stylu reagowania na stres: walczę, uciekam czy chowam głowę w piasek?
 • A czy ja też stresuję innych? Próba autoanalizy.

Sposoby radzenia sobie ze stresem – przegląd i ewaluacja

 • Metody radzenia sobie z czynnikami stresującymi pochodzącymi z zewnątrz
  • Zarządzanie czasem i zadaniami. Dobra organizacja pracy.
  • Relacje z innymi ludźmi: właściwe rozładowywanie konfliktów.
  • Asertywność. Wyznaczanie granic sobie i innym.
 • Metody radzenia sobie z czynnikami wewnętrznymi – przy nadmiernej reakcji na łagodne czynniki stresujące
  • Podejście behawioralno-poznawcze (zmiana schematów myślenia i reagowania).
  • Relacje interpersonalne: budowa sieci wsparcia.
  • Zmiana trybu życia i pracy, rola snu i regularnych posiłków.
  • Neurofarmakologia.
 • Techniki interwencji w warunkach nagłych sytuacji stresowych
  • Wzory efektywnej reakcji na stres i trudne sytuacje.
  • Przekształcenie stresu negatywnego w stres pozytywny.
  • Rozwiązywanie sytuacji stresowych na drodze szybkiego działania.

Techniki relaksacyjne

 • Obniżanie napięcia emocjonalnego – praca z ciałem.
 • Relaksacja za pomocą nagrań – przykładowe ćwiczenia.
 • Techniki kontroli oddechu w sytuacjach stresujących i tremujących.
 • Dysocjacja i inne techniki dystansowania się do nagłych zdarzeń.
 • Techniki głębokiej relaksacji i długofalowej redukcji napięcia.

Mój plan zapanowania nad stresem i napięciem

 • Analiza dotąd używanych strategii walki ze stresem. Ewaluacja poszczególnych strategii.
 • Przegląd i adaptacja najlepszych metod radzenia sobie ze stresorami zadaniowymi:
  • Techniki radzenia sobie z odwlekaniem i nawarstwianiem się stresujących zadań. Praca nad mentalnym podejściem i percepcją subiektywnej trudności zadania.
  • Zarządzanie czasem i zadaniami – podstawowe zasady i reguły wdrożenia.
  • Wyznaczanie celów i planowanie ich realizacji.
  • Techniki automotywacji i samonagradzania: co na mnie działa i jak to stosować?
 • Moje metody radzenia sobie z nagłym lub przedłużającym się stresem – burza mózgów, wypracowanie optymalnych strategii działania.
  • Ustalenie wzoru efektywnej reakcji na stres i trudne sytuacje.
  • Przećwiczenie przykładowych technik relaksacji i usuwania napięcia.
  • Globalne nastawienie do pracy i życia osobistego: jak osiągnąć równowagę we współczesnym świecie?
 • Dodatkowe wskazówki dotyczące praktycznego stosowania nabytych umiejętności.
 • Plan zmiany osobistej: co i od kiedy wprowadzam w życie i jak to potem (bez stresu) kontroluję.