KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

W trakcie szkolenia uczestnik:

 • Pozna metody walki z wypaleniem zawodowym i obniżonym poziomem motywacji do pracy.
 • Zdobędzie wiedzę na temat głównych objawów wypalenia i sposobów jego diagnozy u siebie i bliskich.
 • Pozna typologię wypalenia zawodowego i czynników, które za nie odpowiadają.
 • Nabędzie umiejętności radzenia sobie z wysokim poziomem stresu i niedoborem motywacji do działania.
 • Zidentyfikuje własny model reagowania na stres, nadmiar obowiązków, konflikty z przełożonymi i współpracownikami oraz inne czynniki sprzyjające wypaleniu.

ADRESACI

 • Przełożeni zarządzający zespołem.
 • Osoby o niedostatecznych motywacjach wewnętrznych i z brakiem umiejętności wewnętrznego motywowania.
 • Pracownicy o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego.
 • Pracownicy wypaleni zawodowo.
 • Osoby nastawione na rozwój własnych kompetencji.
 • Wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Informacje organizacyjne

Miejsce i termin najbliższych szkoleń otwartych:

 • Poznań, 3-4 grudnia 2018.
 • Szkolenia otwarte organizowane są we własnych salach lub w centrach biznesowych i hotelach, zlokalizowanych w ścisłych centrach głównych miast.

Koszt udziału 1 uczestnika w szkoleniu otwartym (2 dni, 16 godzin):

 • 1400 zł netto / 1722 zł brutto.
 • Cena szkolenia otwartego obejmuje koszt przerw kawowych i lunchów.
 • Przy większej liczbie uczestników cena do negocjacji.

Koszt dwudniowego (16 h) szkolenia zamkniętego na miejscu w firmie
(na terenie całego kraju, termin do uzgodnienia):

 • 4800 zł netto / 5904 zł brutto za cały trening – bez względu na liczbę uczestników,
 • Przy grupach poniżej 10 osób – rabat 15 procent.
 • Dla zleceń powyżej 2 dni – dodatkowe rabaty.
Informacje dodatkowe

Przebieg treningu

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz treningu praktycznego (min. 60 proc. czasu szkolenia).

Część teoretyczną stanowią krótkie wykłady z zakresu psychologii emocji i motywacji, koncentrujące się na przyczynach wypalenia zawodowego i metodach radzenia sobie z jego symptomami.

Trening praktyczny ma formę intensywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy testują swój poziom podatności na wypalenie, analizują źródła stresu i frustracji we własnym życiu zawodowym oraz wypracowują skuteczne techniki przeciwdziałania lub zapobiegania wypaleniu w przyszłości.

Metodyka pracy w trakcie treningu obejmuje: ćwiczenia grupowe i indywidualne, gry, symulacje, testy, burze mózgów, autoopis i studium przypadku. W końcowej części treningu uczestnicy ćwiczą także podstawowe techniki redukcji stresu i osiągania równowagi wewnętrznej.

Plan szkolenia

Wypalenie zawodowe – podstawy teoretyczne

 • Czym jest wypalenie zawodowe: cechy i definicje.
 • Jak i dlaczego wypalamy się w pracy: główne czynniki sprzyjające i pierwsze sygnały problemu.
 • Związek rodzaju pracy z wypaleniem.
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego:
  • Czym grozi wypalenie z punktu widzenia pracownika: psychosomatyka i niebezpieczeństwa zdrowotne.
  • Skutki przemęczenia i wypalenia dla jakości pracy i relacji z ludźmi.
  • Długofalowe konsekwencje dla organizacji, której pracownicy się wypalają.

Rozpoznanie wypalenia u pracownika

 • Typy wypalenia zawodowego i ich główne objawy:
  • Wypalenie z przepracowania (frenetyczne).
  • Wypalenie z braku bodźców.
  • Wypalenie z braku motywacji.
 • Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu:
  • Ilość pracy i czynników motywacyjnych.
  • Stres, napięcie i ich wpływ na szanse wypalenia w pracy.
  • Zła atmosfera i stosunki międzyludzkie w miejscu pracy.
  • Toksyczne relacje z przełożonymi.
 • Symptomy wypalenia zawodowego, czyli kiedy trzeba zacząć się martwić.
  • Sygnały ostrzegawcze wskazujące na ryzyko wypalenia zawodowego.
  • Etapy wypalenia: od poczucia przemęczenia do utraty radości życia.

Niebezpieczeństwo wypalenia u mnie – autodiagnoza uczestnika

 • Typ pracy, jaki wykonuję: czy jestem z niej zadowolony? Poziom satysfacji a zagrożenie wypaleniem.
 • Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego. Zestawienie zysków i kosztów dalszego funkcjonowania w aktualnej pracy.
 • Zidentyfikowanie źródeł potencjalnego niezadowolenia.
  • Test cech osobowości, które mogą sprzyjać wypalaniu się w pracy lub przed nim bronić.
  • Ocena ryzyka płynącego z otoczenia: co w mojej pracy może prowadzić do wypalenia
 • Diagnoza własnego stylu reagowania na stres lub czynniki demotywujące: jak odpowiadam np. na zaczepki toksycznych współpracowników i klientów.
 • A czy ja też frustruję lub demotywuję innych? Próba autoanalizy.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • Metody radzenia sobie z nawałem obowiązków i stresem w pracy:
  • Zarządzanie czasem i zadaniami. Dobra organizacja czasu pracy.
  • Wyznaczanie terminów i ich przestrzeganie (walka z frustracją związaną z nawarstwianiem się zadań).
  • Właściwe radzenie sobie ze stresem i napięciem, także w relacjach z szefem i współpracownikami.
  • Poznawcze podejście do stresu: zmiana nawyków myślenia i schematów reagowania.
  • Asertywność jako metoda obrony własnych interesów i unikania bycia wykorzystywanym.
 • Walka z chronicznym zmęczeniem.
  • Zmiana trybu życia i pracy. Unormowanie godzin snu i posiłków.
  • Techniki odprężenia i relaksacji. Obniżanie napięcia emocjonalnego poprzez pracę z ciałem.
 • Regeneracja sił i motywacji do działania.
  • Właściwy odpoczynek, czyli jak oderwać się od pracy i przestać o niej myśleć.
  • Dystans do życia zawodowego. Techniki dystansowania się do nagłych zdarzeń w miejscu pracy.
  • Kontrola nad czasem wolnym. Wyznaczanie granic między życiem zawodowym i osobistym.
  • Nowe hobby, zainteresowania i aktywności niezwiązane z pracą jako lek na brak chęci działania.
  • Neurofarmakologia i inne techniki radzenia sobie z silną depresją.

Metody zapobiegania wypaleniu w przyszłości

 • Definiowanie ścieżki własnej kariery. Określanie realistycznych celów zawodowych.
 • Zapobieganie niekorzystnym reakcjom psychologicznym (efekt utopionych kosztów, frustracja, poczucie bycia wykorzystanym etc.), mogącym wystąpić w pracy.
  • Rola automotywacji. Techniki motywowania samego siebie do dalszego funkcjonowania w danej pracy.
 • Pielęgnowanie dobrych relacji z innymi ludźmi
  • Stosunki w pracy (z kolegami, przełożonymi, podwładnymi) – jak sprawić, by dawały satysfakcję.
  • Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy – reguły i sposoby działania.
  • Wyznaczanie granic w kontaktach z ludźmi i dbanie o ich przestrzeganie.
  • Wsparcie bliskich (rodziny i przyjaciół) a poprawa funkcjonowania zawodowego.

Mój plan walki z wypaleniem lub utratą satysfakcji z pracy

 • Spojrzenie na siebie z zewnątrz. Analiza własnego podejścia do pracy, określenie swych mocnych i słabych stron jako pracownika.
 • Ewaluacja dotychczasowej kariery. Zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych źródeł stresu, frustracji i niezadowolenia w życiu zaodowym.
 • Przegląd wcześniej używanych strategii walki ze stresem, wypaleniem i brakiem chęci do pracy.
  • Ocena stosowanych dotąd technik zarządzania czasem i zadaniami.
  • Weryfikacja dotychczasowych źródeł motywacji i satysfakcji w pracy. Czy zapewnią nam chęć do pracy w bliższej i dalszej przyszłości?
 • Nakreślenie przyszłych kroków w zarządzaniu swą karierą i czasem pracy.
 • Scenariusz zmian: co i od kiedy wprowadzam w życie i jak to potem kontroluję.

Wprowadzanie zmian w codziennym funkcjonowaniu

 • Zmiana w podejściu do zadań w pracy:
  • Zarządzanie czasem i zadaniami – podstawowe zasady wdrożenia nowych wzorców.
  • Nowe strategie automotywacji i samonagradzania – jak je wprowadzić.
  • Globalne nastawienie do pracy i życia osobistego: jak osiągnąć tu równowagę?
 • Nowe reguły funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi:
  • Wypracowanie nowych wzorców kontaktów ze współpracownikami.
  • Rozładowywanie przyszłych konfliktów w miejscu pracy. Zasady dochodzenia do kompromisu i pilnowania, by ustalenia były dotrzymywane.
  • Zapobieganie trudnym sytuacjom międzyludzkim: jak unikać konfliktów i nieporozumień, a jednocześnie nie dać się wykorzystywać.
 • Sposoby radzenia sobie z nagłym lub przedłużającym się stresem.
  • Ustalenie wzoru efektywnej reakcji na stres w przyszłości.
  • Przećwiczenie przykładowych metod redukcji stresu oraz technik relaksacji i usuwania napięcia.
 • Dodatkowe wskazówki dotyczące praktycznego stosowania nabytych umiejętności.